Menu:

Notice Board BCA I,II,III Year Final Exam 2015 Time Table

BA I,II,III Year Final Exam 2015 Time Table

B.Ed. Final Exam 2015 Time Table

B.P.Ed. Final Exam 2015 Time Table

Menu:

Our Faculty

 

 1. Physical Education & Yoga Dept.
   1. Dr. V.K. Mishra
   2. Dr. Y.K. Agrawal
   3. Dr. A.K. Diwan
   4. Mr. H.K. Barik
   5. Mr. Vinay Yadav
   6. Mr. Naresh Sahu
   7. Mr. Amit Verma
   8. Mr. M.s. Vaishnav
   9. Mr. A.Jaiswal
   10. Mr. Avinash Verma

 2. Education Dept.
   1. Mr. Rakesh Tiwari (HOD)
   2. Dr. (Smt.) Rashmi Mishra
   3. Ms. Preeti
   4. Mrs. Triveni Sahu
   5. Mrs. Abhilasha Rajvaidh
   6. Mrs. Richa Sharma
   7. Mr. Santosh Sharma

 3. Computer Science Dept.
   1. Mr. Nagendra sahu
   2. Mr. sagar Darokar
   3. Mrs. Jyoti Sharma
   4. Mrs. Rashmi Singh
   5. Mr. Satish Sahu
   6. Mr. Triloki Awasthi
   7. Ms. Shikha Agrawal
   8. Mr.Yogendra Yadav

 4. Librarian
   1. Ms. Swati Cahuhan
   2. Mr. Om Prakash Sahu